Inloggen
Deze algemene voorwaarden maken samen met de beschrijvingen in de op de dag van reservering geldige catalogus deel uit van de overeenkomst. Samen met uw aanmelding aanvaardt u deze voorwaarden. We raden u daarom aan die aandachtig door te lezen.
1. Contract afsluiten/boeking
Uw reservering is een bindende overeenkomst voor de totstandkoming van het contract, en houdt in dat u onze algemene reisvoorwaarden aanvaardt. Het contract ontstaat op het ogenblik dat u van ons de schriftelijke bevestiging ontvangt. Normaal gesproken krijgt u die bevestiging meteen, tenzij er nog ruggespraak moet worden gehouden met onze contractuele partners.
2. Prestaties
Voor alle prestaties zijn de gegevens in de catalogus en de inhoud van de reserveringsbevestiging van toepassing. Afbeeldingen in de catalogus dienen slechts als illustratie van de inrichtingen en kunnen afhankelijk van de individuele smaak van de eigenaars afwijken. Alle "afstanden" zijn bij benadering en dienen er enkel toe een indruk te geven van de omgeving rond het object. Wij stellen een hoge waarde op de locatie van de huisjes we huren. Voor ons is het belangrijk dat de meeste van onze objecten zijn gelegen in de vrije natuur. Daarom spinnen, mieren, muggen, vliegen, oorwormen en ook muizen kon verschijnen en vormen geen gebrek. Alles gegevens omtrent de omgeving en de faciliteiten die niet in direct verband staan met het vakantieobject, maken geen deel uit van deze overeenkomst. Vooral in het voor- en naseizoen moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat bepaalde faciliteiten zoals sportscholen, restaurants, etc. gesloten zijn. Reisbemiddelaars zijn enkel tussenpersonen voor het afsluiten van een overeenkomst. Afspraken of toezeggingen worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door ons.
3. Betaling
3.1 Voorschot en betaling resterend bedrag
Na ontvangst van de boekingsbevestiging/rekening moet een voorschot van 20% van de huurprijs plus € 25 dossierkosten onmiddellijk worden voldaan. Het resterende bedrag moet ten laatste 4 weken voor het begin van de huurperiode worden voldaan. U ontvangt tegelijk alle documenten en vouchers. Samen met de documenten krijgt u een voucher met telefoonnummer en adres van de sleutelhouder en andere nuttige informatie. Wanneer bij het begin van de contractueel vastgelegde huurperiode de boekingsprijs nog niet volledig is voldaan, wordt het contract verbroken. Als schadevergoeding zullen de annuleringskosten volgens punt 8 van de reisvoorwaarden worden ingevorderd.

3.2 Wijzigingskosten
Bij wijzigingen wordt er een wijzigingstoeslag van € 25 verrekend. OPGELET! Wijzigingen van de datum of omboeking naar een ander object is vanaf 90 dagen voor vertrek alleen door annulering en een nieuwe boeking mogelijk (zie Kosten punt 8). Omboeking naar een lagere/goedkopere categorie is vanaf 90 dagen voor vertrek niet meer mogelijk.

3.3 Bijkomende kosten
Bij bepaalde objecten zijn de kosten, die onder het punt "bijkomende kosten" worden vermeld, niet in de prijs inbegrepen. Die kosten moeten ter plaatse bij de eigenaar van het chalet worden voldaan. Bijkomende kosten moeten bij speciale acties altijd volledig worden betaald en zijn uitgesloten van kortingen.

3.4 Borgsom
Bij overdracht van het object kan de sleutelhouder een borgsom vragen die voor de verrekening van de bijkomende kosten is voorzien. U bent verplicht zorgzaam en zorgvuldig met het huurobject en alle zich daarin bevindende voorwerpen om te gaan. U bent verplicht de door u veroorzaakte schade onmiddellijk te melden. U bent verantwoordelijk voor alle begeleidende personen, ook voor minderjarigen. De borgsom wordt na correcte overdracht van het object en na aftrek van de bijkomende kosten terugbetaald.

3.5 Toeslag voor korte huurperiodes
Bij boekingen van huurperiodes korter dan 7 dagen wordt er een toeslag van 20 % van de huurprijs verrekend.
4. Reservering van het huurobject
Het in de catalogus aangegeven aantal maximum personen mag niet worden overschreden, tenzij meer personen schriftelijk werden bevestigd. Ook kinderen gelden als persoon. We hebben het recht meer personen te weigeren. Schade en nadelen die in geval van weigering ontstaan, vallen zonder uitzondering ten laste van de klant. Worden er meer personen schriftelijk toegestaan dan in de catalogus vermeld, moet er in principe vanuit gegaan worden dat er geen extra slaapgelegenheden en faciliteiten voorhanden zijn.
5. Aankomst en vertrek
In de regel staat het huurobject op de dag van aankomst vanaf 15 uur ter beschikking. Wanneer er plaatselijke verkeersmiddelen of skiliften moeten worden gebruikt bij de aankomst, dan dient u zich naar de respectieve dienstregelingen te richten. Bij volledige of gedeeltelijke niet-gebruikmaking van een onberispelijk object is een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde huurprijs niet mogelijk. In elk geval moet het huurobject bezemschoon worden verlaten. In de regel moet u het huurobject op de dag van vertrek vóór 9 uur verlaten.
6. Huisdieren
Huisdieren zijn niet principieel toegestaan - u vindt meer details in de beschrijving van het object. Huisdieren moeten op de aanmelding worden vermeld.
7. Prestatie- en prijswijzigingen
De vermeldingen in de catalogus zijn voor de organisator bindend, behalve zie punt 2. Voorbehouden zijn rechtzettingen van vergissingen en grote rekenfouten. U wordt natuurlijk vóór de boeking daarvan op de hoogte gebracht. Indien na afsluiting van het contract één van de punten niet kan worden uitgevoerd en al het mogelijke werd gedaan om de afwijkingen te vermijden, zijn afwijkingen toegestaan zolang ze redelijk zijn en van de klant gevergd kunnen worden.

Kan het geboekte huurobject door onvoorziene omstandigheden niet ter beschikking worden gesteld, kunnen wij het contract verbreken en de boeking annuleren. Wij doen in dat geval natuurlijk al het mogelijke om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden, hoewel wij zijn niet verplicht.
8. Annulering met stornokosten
U kunt voor het begin van de huurperiode door een schriftelijke verklaring en door betaling van de annuleringskosten het contract op elk moment verbreken.

Ingeval van een annulering tot
91 dagen voor aankomst 20%
90 tot 56 dagen voor aankomst 50%
55 dagen of minder voor aankomst 100%
van de huur, plus een extra administratieve toeslag 25,-

Annuleringen, omboekingen en wijzigingen worden pas van kracht op de dag waarop ze ons schriftelijk worden voorgelegd.
8.1 No-show
We spreken van no-show wanneer de klant niet op het afgesproken tijdstip de reis aantreedt. In dat geval verliest de klant elke aanspraak op de prestaties of op terugbetaling van de huurprijs of delen daarvan.
9. Annuleringsverzekering
Let erop dat verzekeringen niet in onze prestaties zijn inbegrepen. We raden u aan, samen met de boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. We zijn u daarbij graag behulpzaam.
10. Prestatiestoringen
Bij niet of gebrekkige uitvoering van het contract hebt u recht op een garantieclaim. U stemt ermee in dat wij in plaats van uw vordering het contract te verbreken of prijsvermindering toe te kennen, binnen een redelijke termijn een volwaardig aanbod of een rechtzetting van de gebreken kunnen aanbieden. Klachten of gebreken meldt u zo spoedig mogelijk op het nummer +43 224331689. Slechts op die manier kan naar een oplossing worden gezocht. U dient ons uiterlijk een maand na het einde van de reisovereenkomst uw klacht voor te leggen.
Voor afwijkingen van het contract die niet door ons toedoen zijn veroorzaakt, zoals oorlog, staking, uitsluiting, onlusten, epidemieën, beslissingen van overheidswege, natuurrampen, enzovoort, alsook afwijkingen veroorzaakt door openbare energievoorzieningen (bv. water, stroom en andere energiebronnen), kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, vooral wanneer er sprake is van overmacht of klimatologische invloeden.
11. Vermindering van de prijs
U kunt een vermindering van de overeengekomen prijs of schadeloosstelling vorderen, mits u de stavingstukken van de door u geleden schade onmiddellijk aan ons of aan de plaatselijke vertegenwoordiging voorlegt, en mits u ons om hulp hebt gevraagd en de prestaties niet volgens de in het contract vastgelegde voorwaarden werden voldaan. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met onze aanspreekpartner aanspreekpartner in Klosterneuburg: 02243-31689!
12. Annulering van het contract
U kunt het contract verbreken, wanneer er binnen een redelijke termijn geen hulp werd aangeboden en het gebruik van het huurobject ten gevolge van de gebreken ernstig wordt verstoord. In elk geval moet het gedeelte van de in het contract overeengekomen prijs, waarvan u reeds hebt genoten, worden betaald.
13. Medewerkingsplicht
U bent verplicht, bij optredende gebreken binnen het wettelijke kader de eventuele schade te vermijden of te beperken. In geval van schade berokkend door de niet-nakoming van deze contractuele verplichtingen, bestaat er geen aanspraak op vermindering van de huurprijs noch op schadeloosstelling. Wanneer u namelijk de onmiddellijke melding verzuimt en wanneer de afgesproken verbetering werd doorgevoerd, dan vermindert of verdwijnt de aanspraak op schadeloosstelling (vermindering, schadevergoeding) van alle andere schadegevallen, die door een onmiddellijke melding hadden kunnen worden vermeden.
14. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten.
15. Nietigheid van bepaalde punten
De niet-toepassing van één van de punten van het contract leidt geenszins tot de nietigheid van het gehele contract. Hetzelfde geldt voor de hier vermelde voorwaarden.
16. Algemeen
De gegevens in de onlinecatalogus dateren van juli 2014. Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt, maar blijft onder voorbehoud.

Hüttenpartner Alm- Ski- und Wanderhütten Vermietung GmbH, A-3400 Klosterneuburg

Van toepassing is de wetgeving van de Republiek Oostenrijk.

Voor alle betwistingen en klachten tegen Hüttenpartner Alm- Ski- und Wanderhütten Vermietung GmbH zijn de rechtbanken van Klosterneuburg bevoegd.