Inloggen

Verhuur Voorwaarden Voutsis


Stand 4.6.2018


1. Contract

1.1 De volgende voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de verhuurder van een vakantiehuis of een vakantieappartement - hieronder „verhuurder" genoemd en de huurder - hieronder „klant" genoemd. Het vakantiehuis of vakantieappartement worden hieronder „object" genoemd.

1.2 Met ingang van de schriftelijke boekingsbevestiging bij de klant komt er een direct huurcontract tussen de verhuurder en de klant tot stand. Dit contract - hieronder ook „boeking" genoemd is gebaseerd op de schriftelijke boekingsbevestiging, de objectpresentatie op de internetpagina van Wolters Reisen GmbH op het tijdstip van boeken en deze huurvoorwaarden.

1.3 De verhuurder is verplicht, de in de boeking genoemde prestatie te leveren, met name het object in de geboekte periode de klant voor privégebruik ter beschikking te stellen.

1.4 Het object wordt gedurende de geboekte periode aan de klant verhuurd. De klant is verplicht, het object uistluitend voor persoonlijke vakantiedoeleinden en maximaal met het aantal in de boeking genoemde personen te gebruiken

1.5 Wolters Reisen GmbH vertegenwoordigt de verhuurder als bemiddelaar bij het bewerkstelligen, wijzigen, annuleren en opzeggen van contracten, en verzorgt de betalingsafwikkeling en het versturen van reisbescheiden.


2. Betaling

2.1 De klant is verplicht de in de boeking genoemde huurprijs, de bijkomende kosten en de waarborgsom te betalen.

2.2 De aanbetaling van 25% van de huurprijs is bij het tot stand komen van de boeking opeisbaar. Het resterende bedrag is uiterlijk op de 42ste dag voor begin van de huurperiode opeisbaar. Indien er tussen het tot stand komen van de boeking en begin van de huurperiode minder dan 42 dagen liggen, dan wordt de totale huurprijs bij het tot stand komen van de boeking opeisbaar. Annulerings- en omboekingskosten zijn direct opeisbaar.

2.3 Zonder volledige betaling heeft de klant geen aanspraak op het geboekte object. De verhuurder kan de overdracht van het object aan het begin van de huurperiode weigeren.


3. Aanreisinformatie

3.1 Zover niet anders overeengekomen, ontvangt de klant na volledige betaling van de huurprijs de aanreisinformatie met aanwijzingen van de verhuurder omtrent de sleuteloverdracht, routebeschrijving en overige informatie. De reisbescheiden en de boekingsbevestiging moeten aan het begin van de huurperiode worden getoond.

3.2 Indien de klant de reisbescheiden uiterlijk 14 dagen na betaling van de volledige huurprijs niet heeft ontvangen, is de klant verplicht, per omgaande contact op te nemen.


4. Waarborgsom

4.1 Zover in de boeking overeengekomen, kan de verhuurder van de klant aan het begin van de huurperiode een waarborgsom als zekerheid verlangen.

4.2 De verhuurder is verplicht, de gedeponeerde waarborgsom aan het eind van de huurperiode na sleutelteruggave aan de klant terug te betalen. Daarbij worden eventuele bijkomende kosten verrekend. Hetzelfde geldt voor eventueel door de klant veroorzaakte beschadigingen aan het object.


5. Wijziging

5.1 Wijzigingswensen van de klant, bijvoorbeeld met betrekking tot de huurperiode of het aantal meereizende personen, gelden met ingang van de schriftelijke bevestiging van de verhuurder als overeengekomen.

5.2 Tot aan het begin van de huurperiode kan de klant door een andere geschikte persoon worden vervangen. Hiervoor is een schriftelijke mededeling aan de verhuurder nodig, die de naam en het adres van de vervangende persoon bevat. Totdat de vervangende persoon tegenover de verhuurder verklaart, dat hij de contractuele verplichtingen van de oorspronkelijke klant overneemt, blijft de klant in de plicht zijn contract na te komen.

5.3 De verhuurder is verplicht de klant omtrent prestatiewijzigingen per omgaande te informeren. Zover deze wijzigingen niet slechts minimaal zijn, kan de klant binnen 10 dagen door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder zonder verdere kosten afstand van zijn boeking doen.

5.4 Na boeking zijn prijsverhogingen uitsluitend om gegronde en onvoorziene redenen in aantoonbare omvang mogelijk, bijvoorbeeld bij een stijging van kosten, belastingen en heffingen. Bij prijsstijgingen van meer dan 5% van de huurprijs kan de klant binnen 10 dagen door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder zonder kosten afstand van de boeking doen.


6. Annulering

6.1 Tot aan het begin van de huurperiode kan de klant door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder zijn boeking annuleren. Maatgevend is het tijdstip van aankomst van de annuleringsverklaring.

6.2 Er gelden volgende vaste annuleringskosten:

25% van de huurprijs bij een annulering tot 42 dagen vòòr begin van de huurperiode.
60% van de huurprijs bij een annulering vanaf 41 tot 28 dagen vòòr begin van de huurperiode
90% van de huurprijs bij een annulering vanaf 27 dagen vòòr begin van de huurperiode of indien niet wordt aangereist

6.3 De klant mag aantonen, dat de verhuurder geen of beduidend minder schade heeft opgelopen. Hiervan is uit te gaan, indien het object voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities aan iemand anders kon worden verhuurd.


7. Ter plekke en na aankomst

7.1 Indien in de boeking niet anders overeengekomen, staat het object op de dag van aankomst vanaf 16 uur in de overeengekomen toestand ter beschikking. Indien de klant later dan 18 uur arriveert, moet de verhuurder van te voren worden geïnformeerd. Aan het einde van de huurperiode moet het object tot uiterlijk 10 uur ´s ochtends worden geruimd.

7.2 Indien in de boeking niet anders overeengekomen, is de klant verplicht, zelf de schoonmaak te verzorgen. Het object is aan het einde van de huurperiode bezemschoon en afgesloten achter te laten. Volgende taken moeten worden uitgevoerd: beddengoed eraf halen, afwassen en legen van de afvalbakken.

7.3. Het object mag maximaal met de in de boekingsbevestiging genoemde aantal personen worden gebruikt. De verhuurder mag overtallige personen weigeren.

7.4 Honden, katten en andere dieren mogen alleen worden meegenomen, als dit uitdrukkelijk in de boeking is overeengekomen. De klant is aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt door zijn dier.

7.5 De klant moet rekening houden met de buren. De klant moet zich houden aan het huisreglement.

7.6 De klant is verplicht, zorgvuldig met het interieur en het buitenbereik om te gaan. Door de klant opzettelijk veroorzaakte schade aan het interieur, kamers of aan het gebouw moet de klant vervangen. De klant moet beschadigingen direct bij de verhuurder melden. Indien de klant beschadigingen niet tijdig meldt en daardoor gevolgschade optreedt, is de klant aansprakelijk.

7.7 Bij eventueel optredene storingen van de prestatie, met name gebreken aan het object, is de klant verplicht, alles draaglijke te doen, om de storing te herstellen of eventueel de schade minimaal te houden. De klant is verplicht, eventuele prestatiegebreken direct bij de verhuurder te melden.

7.8 De klant kan na terugkomst van zijn vakantie een vermindering van de huurprijs van de verhuurder verlangen (bezwaarschrift), indien de prestatie niet overeenkomstig met het contract is volbracht en de klant niet opzettelijk heeft nagelaten, de gebreken onmiddellijk (onverwijld) aan te geven. Het bezwaarschrift moet binnen een maand na einde van de huurperiode schriftelijk bij de verhuurder binnen zijn.


8. Opzegging

8.1. De verhuurder kan het contract voor of na begin van de huurperiode zonder opzegtermijn opzeggen, indien de klant ondanks aanmaning de opeisbare bedragen niet tijdig heeft betaald of zich op andere wijze in strijd met het contract heeft gehandeld, zodat van de verhuurder niet kan worden gevergd, het contract te laten bestaan. In dit geval kan de verhuurder annuleringskosten volgens paragraaf 6 van deze huurvoorwaarden in rekening brengen.

8.2 Bovendien kan het contract zowel door de klant als ook door de verhuurder worden opgezegd, indien de nakoming van het contract ingevolg van onvoorziene overmacht aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of nadelig wordt beïnvloedt. Klant en verhuurder worden vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. Zij moeten echter de andere partij de reeds gedane prestatie vergoeden.


9. Aansprakelijkheid verhuurder

9.1 De verhuurder is aansprakelijk voor het contractuele- en wetmatige beschikbaarstellen van het object voor de klant.

9.2 De verhuurder is aansprakelijk voor de zorgvuldige keuze en controle van de sleutelhouder en andere personen/bedrijven die zorgdragen voor het object.

9.3 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor beschadigingen van privé-eigendom is evenredig begrenst op de drievoudige huurprijs van de gedupeerde persoon, voor zover de schade niet opzettelijk of nalatig is veroorzaakt.


10. Afsluitende bepalingen

10.1 De nietigheid of ongeldigheid afzonderlijke bepalingen laten de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Nietige of ongeldige clausules worden door de verhuurder en de klant door soortgelijke, geldige vervangen.

10.2 Voor het geval dat het tot een gerechtelijke procedure komt wordt Düsseldorf als bevoegde rechtbank vastgelegd.